Загальні відомості

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р., гл. 39.

Господарський кодекс України від 16.01.2003 р., ст. 156.

Наказ Міністерства освіти й науки України «Про затвердження Правил складання й подання заявки на винахід і заявки на корисну модель» від 22.01.2001 р

Визначення: Винахід (корисна модель) – результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології. Тобто, об'єктом винаходу (корисної моделі) є технологічне рішення певного завдання, потреби. Впровадження винаходів (корисних моделей) дозволяє досягти більше високих технологічних результатів у порівнянні з конкурентами, що, у свою чергу, підвищує купівельну спроможність товарів, виготовлених із застосуванням винаходу (корисної моделі), а також ефективність їхнього виробництва.

Охоронний документ: Патент на винахід, патент на корисну модель.

Строк дії правової охорони: Патент на винахід -- 20 років, патент на корисну модель – 10 років, починаючи від дати подання заявки на видачу патенту . Однак, права, що випливають із патенту, починають діяти від дати публікації відомостей про видачу патенту (= від дати видачі патенту).

Обсяг правової охорони визначається сукупністю суттєвих ознак, що містяться у формулі винаходу (корисної моделі). При цьому тлумачення формули здійснюється в межах опису винаходу (корисної моделі) і відповідних креслень.

Умови патентоздатності: винахід – новизна, винахідницький рівень, промислова придатність, корисна модель - новизна, промислова придатність.

Новизна – винахід (корисна модель) визнається новим (новою), якщо він (вона) не є частиною рівня техніки, що містить у собі всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки.

Винахідницький рівень – винахід має винахідницький рівень, якщо для середнього фахівця в певній галузі він не є очевидним, тобто не випливає явно з рівня техніки.

1) право на використання винаходу (корисної моделі) за своїм розсудом;

2) виключне право дозволяти використання винаходу (корисної моделі) (видавати ліцензії);

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу (корисної моделі), у тому числі забороняти таке використання;

4) інші права інтелектуальної власності, встановлені законом.

  • виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, у тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) і інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях;
  • - застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним.

Продукт визнається виготовленим із застосуванням винаходу (корисної моделі), а процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну йому.

тел.: +38 (044) 233-11-99 факс: +38 (044) 457-88-31 © 2005-2021 info@intellect.ua